Algemene voorwaarden L-DOOR Residential bvba

1. Definities


1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
'L-door'
L-door Residential bvba, tevens handelend onder de handelsnamen L-door Webshop, L-door en www.garagepoortshop.be.
'Koper'
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met L-door in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
'Consument Koper'
iedere natuurlijke persoon is altijd beroepsmatig die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

'Privacy Statement'

'Producten'
het voorwerp van een of meerdere overeenkomsten met L-Door.
'Website(s)'
de volgende websites (tezamen of afzonderlijk), die door L-door beheerd worden: www.l-door.be, shop.l-door.be, www.l-door-shop.be et www.garagepoortshop.be.
'Winkel'
de showroom van L-door, gelegen te 1770 Liedekerke, Denderstraat 29.


2. Toepasselijkheid


1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van L-door, alsmede op alle met L-door aangegane overeenkomsten.
2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
4. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door L-door is ingestemd.
5. De Websites richten zich uitsluitend op de Belgische markt. De Koper dient in België te verblijven om op de Website te kunnen bestellen.
6. L-door behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
7. Door het gebruik van de Websites van L-door en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en verbintenissen zoals die staan vermeld op de Website.
8. L-door is gerechtigd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.


3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


1. Aanbiedingen (speciale aanbiedingen inbegrepen) zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging door L-Door aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
3. Koper en L-door komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van bijvoorbeeld een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van L-door gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs van aanvaarding.
4. De koper is zich bewust van het feit dat informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden, zo nauwkeurig mogelijk zijn (weer)gegeven of gedaan.

4. Prijzen


1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel.
2. De Koper is de prijs verschuldigd die L-door in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door L-door worden gecorrigeerd, minstens kunnen niet worden aanzien als een rechtsgeldige wilsuiting in hoofde van L-Door.
3. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.


5. Betaling


1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald: 
o Overschrijving
L-door kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.
2. In het geval door L-door een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
3. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is Koper van rechtswege, zonder voorafgaandelijk aanmaning, op het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.
4. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die L-door, als gevolg van de niet-nakoming door de Koper van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken.
5. In geval van niet tijdige betaling is L-door bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


6. Levering en leveringstijd


1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan door een niet-consument geen rechten ontleend worden.
2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. L-door streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper in de overeenkomst opgegeven adres.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), heeft L-door het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
7. De Koper is verplicht het gekochte goed binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is L-door gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen en een forfaitaire ontbindingsvergoeding te vorderen, gelijk aan 33 % van de prijs van de koopovereenkomst.


7. Gebreken en Klachttermijn


1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering aan L-door schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.
2. De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. L-door is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.


8. Recht van verzaking en ruiling


1. De Consument Koper kan, volgens artikel 47 van de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010, binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken. [Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering in de showroom. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij L-door. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan L-door, [met vermelding van zijn bankrekeningnummer]. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.
2. Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt L-door binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan L-door betaalde bedragen middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat L-door van de Consument Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.
3. L-door is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
4. Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° van de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010, kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
5. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht bij L-Door is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook tegen kostprijs worden bezorgd.
6. Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in de showroom van L-door binnen een termijn van dertig (30) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs. Behalve complete garagepoorten. Gezien het maatwerk worden deze nooit teruggenomen of omgeruild.


9. Eigendomsvoorbehoud


1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele vergoeding van rente en kosten.
2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


10. Garantie en aansprakelijkheid


1. In beginsel geldt voor door L-door geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, L-door in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
2. Indien L-door om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: 
o indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
o indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van L-door of de fabrikant zijn verricht;
o indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
o indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
o indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
4. De Koper die geen Consument Koper is, is gehouden L-door te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen L-door zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
5. Het is mogelijk dat L-door op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. L-door is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
6. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel 10.3 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. L-door streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
7. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van artikel 10.3 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan L-door.
8. Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn. Dit wordt geval per geval vastgelegd.


11. Overmacht


1. In geval van overmacht is L-door niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. L-door is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan, elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


12. Intellectuele eigendom


1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten op intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij L-door, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van L-door, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.


13. Persoonsgegevens


1. L-door zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement .
2. L-door neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van L-door, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel, België, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


15. Diverse bepalingen


1. De maatschappelijke zetel en de showroom van L-door Residential bvba is gevestigd te 1770 Liedekerke, Denderstraat 29. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan L-door op voormeld adres of naar het e-mail adres info@l-door.be.
2. De L-door klantenservice (053 66 73 76) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. L-door streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan L-door, wordt de Consument Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van L-door een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.
3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en L-door met betrekking tot de erin opgenomen materie.